هاتف غیب

 

سحر زهاتف غیبم رسید مژده به گوش          که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

شد آنکه اهل نظر بر کناره می رفتند            هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها             که  از نهفتن آن  دیگ  سینه میزد جوش

شراب خانگی ترس محتسب خورده              به روی یار بنوشیم و بانگ نوشا نوش

زکوی میکده دوشش به دوش میبردند            امام  شهر که سجاده می کشید به  دوش

دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات               مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

محل نور تجلی است رای انور شاه              چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش

به جز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر           که هست گوش دلش محرم پیام سروش

رموز مصلحت ملک خسروان دانند             گدای گوشه نشینی تو  حافظا  مخروش

/ 0 نظر / 15 بازدید