انسان اشرف مخلوقات

خداوند به فرشتگان عقل داد بدون شهوت ؛ حیوانات را شهوت داد بدون عقل و انسان را شهوت داد با عقل .

هر انسانی عقلش بر شهوتش غلبه کند ، بهتر از فرشتگان است . و هر انسانی شهوتش بر عقلش غلبه کند ، بدتر از حیوانات است .

/ 0 نظر / 5 بازدید